Zgodnie z zasadami rocznej gwarancji Apple i opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan, kupujący może ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy poprzez zwrot zakupionego produktu w zamian za pełen zwrot kosztów, chyba że sprzedający, niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla konsumenta, wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub naprawi wadę. W przypadku wymiany, „produkt wolny od wad” nie oznacza jednak, iż klient, otrzyma w zamian nowe urządzenie. Wkrótce może to ulec zmianie.

Wszystko za sprawą precedensowego wyroku sądu w Amsterdamie, nakazującego firmie Apple zwrot kosztów zakupu nowego iPhone'a. Producent został pozwany przez mieszkankę Holandii, której smartfon, zamiast na nowe urządzenie, został wymieniony na wspomniany produkt bez wad. Kobieta w grudniu 2014 roku dokonała zakupu iPhone'a 6 Plus, a w sierpniu 2015 roku, czyli w trakcie obowiązywania rocznej gwarancji Apple, zgłosiła się do producenta z zepsutym urządzeniem w celu jego wymiany na nowe. Choć pracownicy sklepu wymienili wadliwego iPhone'a na inny egzemplarz, to był to model refurbished, a takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało klientki. Postanowiła ona oddać sprawę do sądu, który zadecydował, iż Apple musi zwrócić kobiecie kwotę 799€ powiększoną o odsetki oraz pokryć opłaty sądowe związane z wniesioną przez nią sprawą.

Pomimo, iż wymiana wadliwych iPhone'ów na odnowione modele składające się z nowych i pochodzących z recyklingu części jest powszechną praktyką Apple, decyzja sądu w Amsterdamie, może zmusić firmę do zmiany swojej polityki gwarancyjnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w Korei Południowej, gdzie w 2011 roku, w skutek nacisków lokalnych regulatorów, Apple zmieniło swoją politykę gwarancyjną dotyczącą wymiany iPhone'ów. Firma zaoferowała tamtejszym klientom możliwość wymiany wadliwych smartfonów na całkowicie nowe urządzenia w ciągu pierwszego miesiąca od ich zakupu.

Zgodnie z znajdującym się na stronie Apple podsumowaniem dotyczącym przepisów polskiego prawa konsumenckiego, Rocznej Gwarancji Apple oraz planu ochrony AppleCare Protection Plan:

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu polskiego prawa konsumenckiego (ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny ("prawo konsumenckie") uzupełniają uprawnienia z tytułu Rocznej Gwarancji Apple oraz opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan. Roczna Gwarancja Apple oraz opcjonalny plan ochrony AppleCare Protection Plan stanowią uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób ich nie wyłączają, ani nie ograniczają. Konsument ma prawo dochodzić swoich praw za wady produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi, bez względu na jego prawa wynikające z Rocznej Gwarancji Apple i opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan. Dochodzenie praw z tytułu Rocznej Gwarancji Apple w żaden sposób nie narusza odpowiedzialności sprzedającego z tytułu przepisów dotyczących rękojmi. Jednakże, w przypadku jeśli konsument dochodzi praw z tytułu Rocznej Gwarancji Apple, okres przysługujący na wykonanie swoich praw zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zostaje zawieszony od daty poinformowania sprzedającego o wadzie. Wskazany wyżej okres rozpoczyna bieg od momentu uzyskania odmowy przyznania przez Apple zadośćuczynienia na podstawie Rocznej Gwarancji Apple lub w razie bezskutecznego upływu terminu na jego przyznanie.

W przypadku produktów oznaczonych marką Apple, oprócz powyższego Apple gwarantuje również, że będzie dokonywać napraw i zapewniać części zamienne w odpowiednim czasie oraz wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z rocznej gwarancji Apple i planu AppleCare Protection Plan. Zgodnie z prawem konsumenckim, konsument może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że sposób wybrany przez niego jest niemożliwy do spełnienia albo wymagałby nadmiernych kosztów. W celu oszacowania czy koszty okazałyby się nadmierne, pod uwagę brana jest wartość produktu wolnego od wad, rodzaj oraz istota wady, jak również niedogodności jakich konsument mógłby doznać jeśli zapewniona zostałaby alternatywna wersja zadośćuczynienia. Konsument może również ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy poprzez zwrot zakupionego produktu w zamian za pełen zwrot kosztów, chyba że sprzedający, niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla konsumenta, wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub naprawi wadę. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania jeśli produkt był już raz wymieniony lub dokonana została jego naprawa przez sprzedającego, lub gdy sprzedający nie spełnił swojego obowiązku wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub naprawy istniejącej wady. Jeśli kupującym jest konsument, to może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. W przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy produktu jeśli koszty jego wymiany lub naprawy przekraczałyby wysokość ceny produktu. Cena powinna zostać obniżona w stosunku do ceny pierwotnej w takim samym stosunku jak wartość produktu wadliwego została obniżona w stosunku do wartości produktu wolnego od wad. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu kosztów jeśli wada jest nieistotna.

W przypadku produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa te dotyczą wad wykrytych w ciągu 2 (dwóch) lat od momentu dostawy produktu. Zdolność do wystąpienia z roszczeniem o naprawę lub wymianę ulega przedawnieniu po upływie 1 (jednego) roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat. W wyżej wskazanym okresie, konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub dochodzić obniżenia ceny jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy. Jeśli konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub naprawy istniejącej wady, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub na dochodzenie obniżenia ceny rozpoczyna swój bieg po bezskutecznym upływie terminu do wymiany produktu lub naprawy wady.

W przypadku produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa te dotyczą wad wykrytych w ciągu 2 (dwóch) lat od momentu dostawy produktu. Zdolność do wystąpienia z roszczeniem o naprawę lub wymianę ulega przedawnieniu po upływie 1 (jednego) roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat. W wyżej wskazanym okresie, konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub dochodzić obniżenia ceny jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy. Jeśli konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub naprawy istniejącej wady, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub na dochodzenie obniżenia ceny rozpoczyna swój bieg po bezskutecznym upływie terminu do wymiany produktu lub naprawy wady.

Jeśli produkty zostały nabyte w Sklepie Apple Store lub w sklepie Apple Online Store, podstawowy obowiązek zadośćuczynienia ciąży na sprzedającym tj. Apple. Natomiast, zgodnie z prawem konsumenckim, jeśli produkty zostały nabyte od osoby trzeciej odsprzedającej produkty Apple, podstawowy robowiązek zadośćuczynienia ciąży na odsprzedającym”.

Źródło: Mac Life