Komentarze HĂ░ß╗Ťng dß║źn c├ích d├▓ kß║┐t quß║ú xß╗Ľ sß╗Ĺ kiß║┐n thiß║┐t miß╗ün Nam Usu┼ä wszystkie komentarze