Jak zapowiadaliśmy jakiś czas temu rozpoczyna się nowa edycja konkursu MyApple „Bądź czujny”. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą się w nim najpierw zarejestrować. Poprawna rejestracja jest jednocześnie pierwszym, wstępnym zadaniem konkursowym. Do konkursu można się zgłaszać do piątku 14 maja 2010 do godziny 20:00. Należy wysłać pw o tytule „Bądź czujny II” do użytkownika Konkurs_MyApple i w treści podać:
1. Imię i nazwisko.
2. Rok urodzenia.
3. Miejscowość zamieszkania.

W sobotę 15 maja 2010 pojawi się na MyApple pierwsze zadanie konkursowe. Wypatrujcie go w godzinach od 20:00 - 21:00. Uwaga: zadanie będzie widoczne tylko przez 15min! Dlatego uważnie śledźcie wątek konkursowy, bowiem drugiego podejścia już nie będzie. Kto przegapi zadanie odpada z konkursu.

Lista nagród przewidzianych w konkursie:
1. Mac Mini 2,26GHz
2. iPod Classic 120GB
3. iPod Touch 8GB (2 generacja)
4. iPod Nano 8GB (4 generacja)

Regulamin ogólny konkursu „BĄDŹ CZUJNY II”

§ 1

 1. Organizatorem KONKURSU jest serwis MyApple.pl zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. ORGANIZATOR jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 3. KONKURS trwać będzie od 15 maja 2010 r. do 20 czerwca 2010 r.
 4. Dzień 27 czerwca 2010 r. jest dniem ogłoszenia ZWYCIĘZCÓW KONKURSU.

§ 2

 1. Uczestnikami KONKURSU mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które:
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. są pełnoletnie lub osoby małoletnie powyżej 15 roku życia posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w w/w KONKURSIE,
 4. rozwiążą i wykonają zadania konkursowe oraz prześlą rozwiązania (lub odpowiedzi) na podany w KONKURSIE adres mailowy w wyznaczonym terminie.

 5. W KONKURSIE nie mogą brać udziału osoby które:

 6. mają aktywne ostrzeżenia lub zostały zbanowane,

 7. zarejestrowały się w serwisie po 1.05.2010 r.

 8. są członkami administracji serwisu MyApple.pl

 9. Z KONKURSU zostaną wyłączone osoby, które w w trakcie konkursu:

 10. nie wykonają zadań,

 11. będą posiadać więcej niż 1 konto w serwisie MyApple.pl,

 12. będą wprowadzały w błąd innych UCZESTNIKÓW KONKURSU w celu utrudnienia im wykonania zadań konkursowych,

 13. będą publicznie podawały rozwiązania zadań konkursowych lub w inny sposób ułatwiały lub utrudniały odział w KONKURSIE innym UCZESTNIKOM KONKURSU.

§ 3

 1. Zadaniem UCZESTNIKA KONKURSU jest:
 2. rozwiązanie lub wykonanie zadań konkursowych,
 3. nadesłanie rozwiązań do ORGANIZATORA,
 4. podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu na potrzeby realizacji KONKURSU, a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby KONKURSU.

 5. ZWYCIĘZCY KONKURSU zostaną wyłonieni przez ORGANIZATORA spośród osób, które wykonają wszystkie zadania i nadeślą prawidłowe rozwiązania w terminie wyznaczonym na ich realizację.

§ 4

Nagrodami w Konkursie są: Mac mini 2,26GHz, iPod classic 120GB, iPod touch 8GB, iPod nano 8GB.

§ 5

 1. ZWYCIĘZCY KONKURSU zostaną poinformowani o zdobyciu prawa do nagród na łamach serwisu MyApple.pl.
 2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom osobiście lub pocztą - koszt transportu ponosi osoba nagrodzona.
 3. Przystępując do KONKURSU uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku po wygraniu KONKURSU.
 4. W przypadku nieodebrania przez ZWYCIĘZCĘ nagrody w terminie do 30 dni kalendarzowych, roszczenie o jej wydanie wygasa.
 5. ZWYCIĘZCY KONKURSU nie przysługuje prawo domagania się równowartości pieniężnej nagrody.

§ 6

 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 921 k.c. oraz wydającym nagrodę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.