*1. ORGANIZATOR

*

Oganizatorem Konkursu jest Firma MyApple Tomasz Wyka z siedzibą w Bełchatowie.

Konkurs “Sympatia.pl - bądź najszybszy i wygraj iPhone 4!” (dalej Konkurs) prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się od 13 do 20 października 2010 roku.
Dzień 21 października 2010 r. jest dniem ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

Konkurs jest prowadzony na stronie MyApple.pl.

*2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

*

Konkurs ma charakter otwarty dla zarejestrowanych użytkowników MyApple.pl, a udział w nim jest bezpłatny.

Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 Aby wziąć udział w Konkursie należy zaakceptować warunki regulaminu.

Redaktorzy i moderatorzy portalu MyApple.pl nie mogą brać udziału w Konkursie.
Osoby posiadające na forum portalu MyApple.pl aktywne ostrzeżenia nie mogą brać udziału w Konkursie. W Konkursie nie mogą też brać udziału osoby zarejestrowane później niż 12 października 2010 r.
Z Konkursu zostaną wyłączone osoby, które w w trakcie konkursu:
- będą wprowadzały w błąd innych uczestników Konkursu w celu utrudnienia im wykonania zadań konkursowych,
- będą publicznie podawały rozwiązania zadań konkursowych lub w inny sposób ułatwiały lub utrudniały udział w Konkursie innym uczestnikom Konkursu.

Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W wypadku zwrotu nagrody, ponowna jej wysyłka będzie dokonana na koszt odbierającego.

*3. ZASADY
*


Konkurs polega na wysłaniu trzech poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe podane w temacie recenzji programu Sympatia.pl zamieszczonej na stronie Organizatora.
Wzięcie udziału w konkursie, rozumiane przez wysłanie swoich odpowiedzi na stronie MyApple.pl, oznacza akceptację warunków konkursu oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Terminarz:

- konkurs trwa od 13 października 2010 r. od chwili publikacji jego zasad na stronie MyApple.pl, do godz. 23:59 20 października 2010 r.,

- wyniki zostaną ogłoszone na stronie MyApple.pl 21 października 2010 r.

*4. NAGRODY
*


W konkursie zostanie przyznana nagroda ufundowana przez serwis Sympatia.pl: telefon Apple iPhone 4 16 GB Black.

Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która najszybciej nadeśle odpowiedzi na poszczególne trzy pytania oraz spełni wszystkie warunki konkursu. Sposób wysłania odpowiedzi ustala Organizator w temacie konkursowym na stronie Organizatora.

Odpowiedzi będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
Jury bierze pod uwagę kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która łącznie będzie miała najlepszą (najszybszą) kolejność wysłania poprawnych odpowiedzi we wszystkich trzech pytaniach konkursowych. W przypadku zsumowanej identycznej kolejności u kilku osób Jury pod uwagę weźmie łączny czas, który upłynął od czasu opublikowania poszczególnych pytań na stronie Organizatora a chwilą wysłania przez uczestnika Konkursu odpowiedzi.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Zwycięzca Konkursu nie może domagać się od Organizatora Konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo domagania się równowartości pieniężnej nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.

*5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

*

Niniejszy Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).


Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację tych danych na stronie internetowej MyApple.pl, w przypadku gdy uczestnik zostanie jednym ze zwycięzców.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 921 k.c. oraz wydającym nagrodę w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

Redakcja MyApple.pl