Skocz do zawartości

Witaj!

Zaloguj lub Zarejestruj się aby uzyskać pełny dostęp do forum.

Zdjęcie
- - - - -

UIVideoEditorController przycinanie wideo


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 macQUB

macQUB
 • 334 postów
 • SkądPodkarpacie

Napisano 03 grudnia 2014 - 12:53

Mam problem z tą kontrolką a mianowicie po przycięciu tracę jakość video. Ustawiam wartość na UIImagePickerControllerQualityTypeIFrame1280x720 ale i tak w wynikowe wideo jest rozmiaru 360 × 640 czyli o połowe mniejszy.

Mój kod:

przycinanie

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 if ([UIVideoEditorController canEditVideoAtPath:self.videoPath]) {

   self.editor = [UIVideoEditorController new];
   self.editor.videoPath = self.videoPath;
   self.editor.videoMaximumDuration = 180.0;
   self.editor.videoQuality =
     UIImagePickerControllerQualityTypeIFrame1280x720;
   self.editor.delegate = self;

   [self.navigationController presentViewController:self.editor
                       animated:NO
                      completion:nil];

}

- (void)videoEditorController:(UIVideoEditorController *)editor
   didSaveEditedVideoToPath:(NSString *)editedVideoPath {

 [self removeImage:editor.videoPath];

 [editor dismissViewControllerAnimated:YES
               completion:^{

               }];
#if DEBUG
 AVAssetTrack *videoTrack = nil;
 AVURLAsset *asset =
   [AVAsset assetWithURL:[NSURL fileURLWithPath:editedVideoPath]];
 NSArray *videoTracks = [asset tracksWithMediaType:AVMediaTypeVideo];

 CMFormatDescriptionRef formatDescription = NULL;
 NSArray *formatDescriptions = [videoTrack formatDescriptions];
 if ([formatDescriptions count] > 0)
  formatDescription =
    (__bridge CMFormatDescriptionRef)[formatDescriptions objectAtIndex : 0];

 if ([videoTracks count] > 0)
  videoTrack = [videoTracks objectAtIndex:0];

 CGSize trackDimensions = {
   .width = 0.0, .height = 0.0,
 };
 trackDimensions = [videoTrack naturalSize];

 int width = trackDimensions.width;
 int height = trackDimensions.height;
 DLog(@"Resolution = %d X %d", width, height);
  
#endif
  
 if (UIVideoAtPathIsCompatibleWithSavedPhotosAlbum(editedVideoPath)) {

  [self convertVideo:[NSURL fileURLWithPath:editedVideoPath]];

 } else {
  DLog(@"cannot crop video on path %@", editedVideoPath);
 }
} 

nagrywanie:

- (void)setupCamera {
 //---------------------------------
 //----- SETUP CAPTURE SESSION -----
 //---------------------------------
 DLog(@"Setting up capture session");
 captureSession = [[AVCaptureSession alloc] init];
 
 //----- ADD INPUTS -----
 DLog(@"Adding video input");
 
 // ADD VIDEO INPUT
 AVCaptureDevice *VideoDevice =
   [AVCaptureDevice defaultDeviceWithMediaType:AVMediaTypeVideo];
 if (VideoDevice) {
  NSError *error;
  videoInputDevice =
    [AVCaptureDeviceInput deviceInputWithDevice:VideoDevice error:&error];
  if (!error) {
   if ([captureSession canAddInput:videoInputDevice])
    [captureSession addInput:videoInputDevice];
   else
    DLog(@"Couldn't add video input");
  } else {
   DLog(@"Couldn't create video input");
  }
 } else {
  DLog(@"Couldn't create video capture device");
 }
 
 //----- ADD OUTPUTS -----
 
 // ADD VIDEO PREVIEW LAYER
 DLog(@"Adding video preview layer");
 [self setPreviewLayer:[[AVCaptureVideoPreviewLayer alloc]
              initWithSession:captureSession]];
 
 //  _PreviewLayer.orientation = AVCaptureVideoOrientationLandscapeRight;
 //  //<<SET ORIENTATION. You can deliberatly set this wrong to flip the
 //  image and may actually need to set it wrong to get the right image
 
 [[self previewLayer] setVideoGravity:AVLayerVideoGravityResizeAspectFill];
 
 // ADD MOVIE FILE OUTPUT
 DLog(@"Adding movie file output");
 movieFileOutput = [[AVCaptureMovieFileOutput alloc] init];
  
 Float64 TotalSeconds = 180;    // Total seconds
 int32_t preferredTimeScale = 100; // Frames per second
 
 CMTime maxDuration = CMTimeMakeWithSeconds(
   TotalSeconds, preferredTimeScale); //<<SET MAX DURATION
 movieFileOutput.maxRecordedDuration = maxDuration;
 
 movieFileOutput.minFreeDiskSpaceLimit = 1024 * 1024; //<<SET MIN FREE SPACE IN
 // BYTES FOR RECORDING TO
 // CONTINUE ON A VOLUME
 if ([captureSession canAddOutput:movieFileOutput])
  [captureSession addOutput:movieFileOutput];
 
 // SET THE CONNECTION PROPERTIES (output properties)
 [self CameraSetOutputProperties]; //(We call a method as it also has to be
                  // done after changing camera)
                  // AVCaptureConnection *captureConnection =
 //   [movieFileOutput connectionWithMediaType:AVMediaTypeVideo];
 //
 //  if (captureConnection.supportsVideoMinFrameDuration)
 //    captureConnection.act = CMTimeMake(1, CAPTURE_FRAMES_PER_SECOND);
 //  if (captureConnection.supportsVideoMaxFrameDuration)
 //    captureConnection.videoMaxFrameDuration = CMTimeMake(1,
 //    CAPTURE_FRAMES_PER_SECOND);
 
 //----- SET THE IMAGE QUALITY / RESOLUTION -----
 // Options:
 //  AVCaptureSessionPresetHigh - Highest recording quality (varies per
 // device)
 //  AVCaptureSessionPresetMedium - Suitable for WiFi sharing (actual values
 // may change)
 //  AVCaptureSessionPresetLow - Suitable for 3G sharing (actual values may
 // change)
 //  AVCaptureSessionPreset640x480 - 640x480 VGA (check its supported before
 // setting it)
 //  AVCaptureSessionPreset1280x720 - 1280x720 720p HD (check its supported
 // before setting it)
 //  AVCaptureSessionPresetPhoto - Full photo resolution (not supported for
 // video output)
 DLog(@"Setting image quality");
 
 if ([captureSession
     canSetSessionPreset:AVCaptureSessionPresetiFrame1280x720]) // Check
                                   // size
  // based configs
  // are supported
  // before setting
  // them
  [captureSession setSessionPreset:AVCaptureSessionPresetiFrame1280x720];
 
 //----- DISPLAY THE PREVIEW LAYER -----
 // Display it full screen under out view controller existing controls
 DLog(@"Display the preview layer");
 CGRect layerRect = self.containerFrame;
 [self.previewLayer setBounds:layerRect];
 [self.previewLayer setPosition:CGPointMake(CGRectGetMidX(layerRect),
                       CGRectGetMidY(layerRect))];
 //[[[self view] layer] addSublayer:[[self CaptureManager] previewLayer]];
 // We use this instead so it goes on a layer behind our UI controls (avoids us
 // having to manually bring each control to the front):
 UIView *CameraView = [[UIView alloc] init];
 [self.containerView addSubview:CameraView];
 // [CameraView bringSubviewToFront:self.containerView];
 [CameraView sendSubviewToBack:self.containerView];
 [[CameraView layer] addSublayer:self.previewLayer];
 
 //----- START THE CAPTURE SESSION RUNNING -----
 [captureSession startRunning];
 WeAreRecording = NO;
}
 
//********** CAMERA SET OUTPUT PROPERTIES **********
- (void)CameraSetOutputProperties {
 // SET THE CONNECTION PROPERTIES (output properties)
 
 AVCaptureDevice *device =
   [[AVCaptureDevice devicesWithMediaType:AVMediaTypeVideo] firstObject];
 if ([device isTorchModeSupported:AVCaptureTorchModeOn]) {
  [device lockForConfiguration:nil];
  // Set frame rate (if requried)
  CMTimeShow(device.activeVideoMinFrameDuration);
  CMTimeShow(device.activeVideoMaxFrameDuration);
 
  device.activeVideoMinFrameDuration =
    CMTimeMake(1, CAPTURE_FRAMES_PER_SECOND);
 
  device.activeVideoMaxFrameDuration =
    CMTimeMake(1, CAPTURE_FRAMES_PER_SECOND);
 
  CMTimeShow(device.activeVideoMinFrameDuration);
  CMTimeShow(device.activeVideoMaxFrameDuration);
  [device unlockForConfiguration];
 }
}
 
//********** GET CAMERA IN SPECIFIED POSITION IF IT EXISTS **********
- (AVCaptureDevice *)CameraWithPosition:(AVCaptureDevicePosition)Position {
 NSArray *Devices = [AVCaptureDevice devicesWithMediaType:AVMediaTypeVideo];
 for (AVCaptureDevice *Device in Devices) {
  if ([Device position] == Position) {
   return Device;
  }
 }
 return nil;
}
 
- (void)StartStopButtonPressed {
 
 if (!WeAreRecording) {
  //----- START RECORDING -----
  DLog(@"START RECORDING");
  WeAreRecording = YES;
 
  // Create temporary URL to record to
  NSString *outputPath = [[NSString alloc]
    initWithFormat:@"%@%@", NSTemporaryDirectory(), @"output.mov"];
  NSURL *outputURL = [[NSURL alloc] initFileURLWithPath:outputPath];
  NSFileManager *fileManager = [NSFileManager defaultManager];
  if ([fileManager fileExistsAtPath:outputPath]) {
   NSError *error;
   if ([fileManager removeItemAtPath:outputPath error:&error] == NO) {
    // Error - handle if requried
   }
  }
  // Start recording
  [movieFileOutput startRecordingToOutputFileURL:outputURL
                 recordingDelegate:self];
 } else {
  //----- STOP RECORDING -----
  DLog(@"STOP RECORDING");
  WeAreRecording = NO;
 
  [movieFileOutput stopRecording];
 }
}

iPhone 5 i system ios 7


Użytkownik macQUB edytował ten post 03 grudnia 2014 - 12:53

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych